Các sản phẩm của BioMart được sản xuất với mô hình khép kín nên nguồn gốc được minh chứng và bảo đảm an toàn.